Sinh hoạt Câu lạc bộ Toán tháng 8/2019

Tháng Tám 27, 2019 10:18 chiều

Tải tài liệu tại đây:SINH HOAT CLB Toán  tháng 8/2019.
clbtoan

Chủ nhiệm câu lạc bộ phổ biến về mục tiêu, nội dung, yêu cầu của buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Khối 1, 2, 3

clbtoan1

 

clbtoan3

 

Khối 4, 5

 

clb9

clb8

 

clb10

Các tin liên quan