Thông tin công khai theo CV 36/2017/TT-BGD ĐT Ngày 28/12/2017

Tháng Sáu 8, 2020 9:25 sáng

Biểu 5 đọc tại đây:Bieu 5

Biểu 6 đọc tại đây:Bieu 6

Biểu 7 đọc tại đây: Biêu 7 to1Biêu 7 to2Biêu 7 to3

Biểu 8 đọc tại đây: Biêu 8 to1Bieu 8 to2

Tải văn bản Thông tư 36 tại đây: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUI CHẾ CÔNG KHAI THEO TT36, TT61

Thực hiện dự toán thu chi xem tại đây: Thực hiện dự toán thu – chi

Quyết định công khai xem tại đây: Quyết định công khai

Biên bản niêm yết xem tại đây: Biên bản niêm yết tờ 1Biên bản niêm yết tờ 2

Biên bản kết thúc xem tại đây: Biên bản kết thúc tờ 1Biên bản kết thúc tờ 2

Các tin liên quan