Công văn 1279 ngày 17/9/2018 về phát động phong trào viết chữ Đúng và Đẹp

Tháng Mười Hai 5, 2018 11:00 sáng

UBND TỈNH NAM ĐỊNH                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1279 /SGDĐT-GDTH                                                              Nam Định, ngày 17 tháng 9 năm 2018
V/v: Phát động phong trào
Viết chữ đúng và đẹp cấp tiểu học
     Năm học 2018-2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, nhằm thúc đẩy phong trào viết chữ đúng và đẹp trong các trường tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào Viết chữ đúng và đẹp cấp tiểu học tỉnh Nam Định năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
– Duy trì, nâng cao chất lượng viết chữ đúng và đẹp trong các trường tiểu học;
– Rèn tính cẩn thận, kĩ năng viết chữ đúng và đẹp cho học sinh tiểu học;
– Huy động sự quan tâm, tăng cường trách nhiệm của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong phong trào “Luyện nét chữ, rèn nết người” cho học sinh.
2. Yêu cầu
– Tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, phụ huynh trong việc “Rèn chữ – Giữ vở”. Duy trì thường xuyên việc trưng bày, triển lãm và tuyên dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Vở sạch – Chữ đẹp, Nét chữ – Nết người.
– Đánh giá khách quan, thực chất quá trình rèn luyện chữ viết hàng ngày của học sinh.
II. Đối tượng tham dự
Học sinh đang học tại các trường tiểu học từ khối 2 đến khối 5 năm học 2018-2019 có nhu cầu và tự nguyện tham gia phong trào.
III. Nội dung, hình thức
Học sinh viết vào phiếu bài viết chữ đúng và đẹp theo từng tháng. Nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ chất lượng bài viết lựa chọn những học sinh xuất sắc để tổ chức Tuyên dương, khen thưởng.
Năm học 2018-2019, nội dung viết theo mẫu hướng tới chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống. Vì thế, khi hướng dẫn học sinh viết, giáo viên kết hợp giải thích ý nghĩa một số câu danh ngôn có trong bài nhằm giáo dục phẩm chất đạo đức cho học sinh.
1. Nội dung:
– Phần viết theo mẫu (Nhìn – viết): Học sinh viết đúng, đủ những nội dung đã in sẵn, không viết thêm xuống dòng để trống. Phần viết chữ hoa: mỗi chữ cách nhau 4-6 ô ly, không viết quá thưa.
– Phần viết sáng tạo (Nghe – viết): Các nhà trường lựa chọn nội dung phần viết sáng tạo trong bài viết hàng tháng. Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung phần viết sáng tạo trong bài viết cuối kì I, cuối kì II. Học sinh có thể lựa chọn kiểu chữ đứng nét thanh, nét đậm hoặc kiểu chữ nghiêng nét thanh, nét đậm.
2. Hình thức:
– Bài viết tháng: Mỗi học sinh tham gia viết 01 bài/tháng (nếu tháng có bài viết cuối kì học sinh chỉ viết bài viết cuối kì).
– Bài viết cuối kì: Học sinh tham gia viết vào cuối mỗi học kì của năm học 2018-2019.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Cấp trường
– Tổ chức tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và phụ huynh nắm được mục đích ý nghĩa việc rèn luyện viết chữ đúng và đẹp.
– Tổ chức cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 tham gia viết bài (kể từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019).
– Bài viết của học sinh do giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ sự tiến bộ của học sinh để đánh giá và lựa chọn đề nghị tuyên dương khen thưởng.
– Nhà trường thành lập ban giám khảo đánh giá xếp loại bài viết của học sinh theo từng tháng, từng kì lựa chọn bài viết xuất sắc gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá.
– Thời gian viết bài từng tháng do nhà trường quy định, bài cuối kì do Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Thời điểm tổ chức: Vào tuần thứ tư hàng tháng.
– Tổng kết đánh giá xếp loại theo 2 đợt: Cuối kì I và cuối năm học.
2. Cấp huyện/ thành phố
– Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện của các nhà trường đảm bảo đúng các yêu cầu quy định.
– Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định số lượng học sinh được gửi tập bài tham gia xét chọn.
– Hồ sơ tham dự cấp huyện/ thành phố gồm:
+ Bảng kết quả đánh giá xếp loại cấp trường có xác nhận của lãnh đạo trường.
+ Tập bài viết của mỗi học sinh gồm: Tờ sơ-mi và 8 bài viết.
– Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ chất lượng bài viết để xét tuyên dương khen thưởng cho cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc, không xếp loại tập thể.
– Thời điểm: Tháng 4 năm 2019.
V. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo các trường tiểu học triển khai thực hiện phong trào và tổ chức tuyên dương học sinh có thành tích viết chữ đúng và đẹp năm học 2018 – 2019 đạt kết quả ./.

Nơi nhận:                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC
– Như kính gửi;                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
– Giám đốc Sở (để b/c);                                                                (đã ký)
– Lưu VP, GDTH                                                                     Nguyễn Tiến Dũng

Các tin liên quan