Kế hoạch thực hiện Năm học 2018 – 2019

Tháng Mười Hai 5, 2018 9:32 sáng

PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/KH-THLL                                                            Thành Lợi, ngày 6 tháng 9 năm 2018

                                                                                        KẾ HOẠCH
                                                       THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019
Năm học 2018 – 2019 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Quán triệt các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015 – 2020, thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương. Trường Tiểu học Lê Lợi đề ra Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 như sau:

                                                                                        PHẦN THỨ NHẤT
                                                             CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I. Căn cứ pháp lý:
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Căn cứ nhị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kì 2015 -2020.
Căn cứ công văn số 3868/BGDĐT- GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018- 2019;
Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với cấp Tiểu học như sau:
Căn cứ công văn số:1148 /SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học.
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của chính phủ về phổ cập giáo dục xoá mù chữ.
Thông tư số 59/2012/TT- BGD ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;
Chỉ thị số 05/CT –UBND của chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về việc tiếptục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia;
– Kế hoạch Số 420/KH-PGDĐT, ngày 5 tháng 9 năm 2018, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản về việc thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2018-2019
II. Căn cứ thực tiễn:
1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
1.1. Năm học 2017 – 2018 là năm học thứ 2 thực hiện phổ cập giáo dục theo nghị định số 20/NĐ – CP của Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Chất lượng phổ cập liên tục được củng cố vững chắc. Trường Tiểu học Lê Lợi được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản, trường Tiểu học Lê Lợi đã triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên phần mềm online. Thực hiện Nghị định số 20 của Chính phủ và các văn bản hiện hành của Bộ, năm học thứ 3 đảm bảo liên thông dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với tất cả các cấp học trên địa bàn xã.
1.2. Chất lượng giáo dục toàn diện tương đối ổn định. Đây là năm học thứ hai thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/TT-BGD&ĐT, kết quả cuối năm học: 100% học sinh đạt yêu cầu về năng lực, phẩm chất .Tỷ lệ lên lớp lên lớp và HTCTTH đạt 99,8% (543/544); học sinh hoàn thành CTTH đạt 100% (96/96).
Kết quả các cuộc giao lưu học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh:
• Giao lưu viết chữ đúng và đẹp có 53 em dự thi và đạt giải. trong đó cấp Tỉnh 8 giải ( 1 xuất sắc, 3 nhất, 4 nhì; cấp Huyện 45 giải ba) – xếp thứ Nhất toàn huyện.
• Giao lưu giải toán trên mạng đạt 93 giải: cấp Quốc gia đạt 11 giải Khuyến khích, cấp trường đạt 82 giải ( 13 nhất, 22 nhì, 24 ba, 23 khuyến khích) – là trường duy nhất trong huyện tổ chức phong trào này.
• Hùng biện Tiếng Anh cấp huyện khối 4;5 đạt 7 giải ( 2 nhất, 2 nhì, 3ba) – xếp thứ Nhất toàn huyện.
• Phong trào TDTT cấp Huyện đạt 1 giải nhì, 4 giải Ba. Cấp cụm trường đạt 3 giải Nhất, 3 giải nhì và 2 giải ba – xếp thứ Nhất huyện.
• Thi đồ dùng dạy học tự làm xếp thứ Nhất huyện, 01 lớp dự thi cấp Tỉnh đạt giải nhất- là trường có phong trào xếp thức Nhất huyện.
• Cuộc thi “ Rung chuông vàng” đã chọn được 1 giải Nhất , 1 giải Nhì và 6 giải Ba.
• Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng 151 em Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ và 207 em Hoàn thành Tôt nhiệm vụ năm học, 53 em có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, 17 em khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện.
1.3. Cơ sở vật chất trường học cơ bản đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn vào tháng 12/2017.
1.4. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, năng động. Trong năm học trường có tổng số 29 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó có 24 giáo viên, đạt tỷ lệ 1,41 giáo viên/lớp (1 giáo viên dạy Âm nhạc, 1 giáo viên Mĩ thuật, 2 giáo viên Tin học, 2 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên Thể dục), 24 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (Cao đẳng 14, Đại học 9) chiếm 95,5%; 2 cán bộ quản lí, 1 cán bộ thư viện, 1 kế toán, 1 y tế học đường, 1 tổng phụ trách kiêm nhiệm. Đời sống cán bộ giáo viên ổn định về tinh thần và vật chất.
Kết quả thi đua cuối năm học 2017 -2018 của giáo viên:
• 1 đồng chí được UBND tỉnh tặng bằng khen
• 3 đồng chí được giám đốc sở tặng bằng khen
• 6 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
• 20 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
• 2 đồng chí được Công đoàn Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tặng giấy khen.
1.5. Công tác quản lí đã đi vào nề nếp: BGH nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thục tế. Công tác kiểm tra nội bộ của trường đã góp phần tích cực và kịp thời điều chỉnh các hoạt động giáo dục theo đúng quy định, giao quyền chủ động kiểm tra đánh giá cho các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và ý thức học tập của học sinh; nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng các tiêu chí.
Cuối năm học, trường được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua bậc tiểu học huyện Vụ Bản; Công đoàn cơ sở của trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; Đội TNTP Hồ Chí Minh được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.
2. Thưc tế đội ngũ cán bộ giáo viên năm học 2018 -2019.
Số lượng, cơ cấu, tỷ lệ giáo viên/ lớp

Tổng số: 31
BGH Giáo viên Nhân viên
SL SL Biên chế Hợp đồng Chuẩn và trên chuẩn SL Biên chế Hợp đồng
2 26 26 0 26 3 3 0

+ Ban giám hiệu: 2 (Đại học: 2)
+ Tổng số giáo viên: 26 trong đó: GVVH: 18; GV Tin: 2, GV Thể dục: 2, GV Mĩ thuật: 1, GV Nhạc: 1, GV Tiếng Anh: 2, Tổng PT Đội: 0 . Trường có 100% GV đạt trình độ chuẩn trong đó trên chuẩn : 25/26 = 96,2%.
+ Nhân viên: 3 (Y tế: 1 ; Kế toán: 1, Văn thư: 1 )
+ Chi bộ trường có 18 Đảng viên.
+ Tỷ lệ: 1,37 GV/lớp
3. Những thuận lợi và khó khăn
* Những thuận lợi cơ bản
Đây là năm học thứ 4 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục quan tâm tới sự phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kì 2015 – 2020 tiếp tục khẳng định sự quan tâm chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
– Cấp ủy, HĐND, UBND địa phương thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy và UBND huyện tiếp tục xây dựng và thực hiện nghị quyết chuyên đề về giáo dục ở địa phương. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09 của UBND huyện về đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Các đoàn thể ban ngành và nhân dân luôn quan tâm phối hợp cùng các ngành giáo dục trong việc giáo dục học sinh, đóng góp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh.
– Tình hình kinh tế, chính trị ổn định và ngày càng phát triển.
– Đội ngũ cán bộ, giáo viên đại đa số đạt yêu cầu về trình độ năng lực để thực hiện đổi mới giáo dục tiểu học hiện nay, các hoạt động giáo dục đã đi và nề nếp ổn định.
– Cơ sở vật chất trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.
* Khó khăn
Kinh tế địa phương chủ yếu thuần nông, thu nhập của người lao động thấp, công tác xã hội hóa giáo dục gặp không ít những rào cản và trở ngại, công tác khuyến học tuy có chuyển biến song vẫn gặp nhiều khó khăn.
Trường học vẫn có nguy cơ bị tệ nạn xã hội xâm nhập, tài sản, trang thiết bị trường học vẫn tiềm ẩn không đảm bảo an ninh.
Thiếu 03 giáo viên văn hóa.
Một bộ phận cán bộ giáo viên thời gian công tác chưa nhiều nên trình độ năng lực đảm nhận chưa tốt, một bộ phận khác thì tuổi cao sức bật hạn chế, đặc biệt còn 1 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, 2 giáo viên mắc bệnh tiểu đường phải điều trị thường xuyên. Hiện tại còn thiếu giáo viên văn hóa (giáo viên mới đạt tỉ lệ 1,37 GV/lớp) thực hiện dạy học 2 buổi trên ngày gặp khó khăn.
Nắm vững các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước và ngành, trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, thấy rõ những thuận lợi và khó khăn, quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường phát triển thực chất, bền vững. Trường Tiểu học Lê Lợi đề ra Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018 – 2019 như sau:

                                                                                  PHẦN THỨ HAI
                                                   KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019
                         Năm học 2018 – 2019 với chủ đề: “Dân chủ – Kỷ cương -Tình thương – Trách nhiệm”
I. Công tác tư tưởng và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua
1.Yêu cầu:
– Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết số 29/ NQ-TW tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong các hoạt động nhằm đổi mới căn bản toàn diện.
– Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
– Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
– Xây dựng môi trường giáo dục “Dân chủ – Kỷ cương -Tình thương – Trách nhiệm”
2. Chỉ tiêu:
– 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia, tổ chức và thực hiện tốt các cuộc vận động trên.
3. Biện pháp:
a. Mỗi cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm Pháp luật và đạo đức nhà giáo; nghiêm túc thực hiện Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lí.
b. Hiệu trưởng tổ chức thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong trường; các quy định tại Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục.
c. Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng và tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai. Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
d. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.
e. Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức vào tiết chào cờ đầu tuần; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua các giờ thể dục chính khóa, tập thể dục giữa giờ bằng các vũ điệu thể thao gây hứng thú cho giáo viên và học sinh…
g. Nhà trường lựa chọn nội dung giáo dục thông qua di sản văn hoá địa phương vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương.
h. Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trước khi ra trường.
II. Công tác phát triển và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
1. Yêu cầu:
Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 23/3/3015 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT- BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Chỉ tiêu
-Về quy mô phát triển Số lớp: 19. Số học sinh: 593.

– Huy động 100% trẻ trong độ tuổi diện phổ cập đến trường.
– Duy trì số lượng, không để học sinh bỏ học.
– Huy động 100% trẻ khuyết tật học hoà nhập.
– Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập mức độ 3.
3. Biện pháp
a. Thống nhất cùng các trường trong xã thực hiện kế hoạch số 135/KH- PGD ĐT của Phòng Giáo dục Đào tạo về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Điều tra nắm chắc đối tượng trong độ tuổi 0-60 tuổi theo quy định mới để nhập dữ liệu vào phần mềm trên online chung cho cả 3 cấp học trên địa bàn toàn xã; có kế hoạch huy động 100% số trẻ trong độ tuổi 6-14 tuổi diện phổ cập và vận động trẻ khuyết tật tới trường. Bổ xung dữ liệu điều tra trước ngày 01/9/2018
b.Chỉ đạo đôn đốc bộ phận làm phổ cập phấn đấu đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Hoàn thành thống kê, báo cáo, tự kiểm tra và trình cấp trên kiểm tra công nhận đơn vị trường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3.
c. Tuyên truyền vận động thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; phối hợp chặt chẽ với với chính quyền, đoàn thể bằng các hoạt động thiết thực để quản lí tốt học sinh.
d. Thường xuyên theo dõi nề nếp chuyên cần, báo cáo hằng ngày từ lớp về
ban giám hiệu, báo cáo định kì hàng tháng từ trường về Phòng, kịp thời có biện pháp ngăn chặn không để học sinh bỏ học.
đ. Thường xuyên cập nhật biến động học sinh vào hồ sơ phổ cập; thực hiện quản lí phổ cập bằng phần mềm phổ cập, xóa mù chữ của Bộ; đảm bảo khớp số liệu giữa phần mềm phổ cập với thống kê đầu năm, giữa năm, cuối năm trên phần mềm EQMS.
e. Tăng cường tham mưu, tích cực làm công tác xã hội hóa tích cực bổ sung thiết bị dạy học hiện đại.
g. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ; tích cực tham
mưu bổ sung đủ số lượng và chủng loại giáo viên.
III. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
1. Yêu cầu chung:
a. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới VNEN cho lớp 2,3,4,5 ở 100% số học sinh.
b. Thực hiện tốt các chương trình thí điểm: Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1, Tiếng Anh 4 tiết/ tuần với lớp 3,4,5 và 2 tiết/ tuần với lớp 1,2; dạy học Mĩ thuật theo tài liệu định hướng phát triển năng lực, dạy môn Tự nhiên-xã hội và Khoa học theo phương pháp bàn tay nặn bột; triển khai giáo dục Stem; tìm hiểu chương trình dạy Tin học IC; triển khai các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường, an toàn giáo thông, phòng tránh tai tệ nạn xã hội theo tài liệu và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
c. Thực hiện có hiệu quả Đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT- BGD&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
d. Thực hiện tốtviệc khảo sát chất lượng và nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh vào cuối năm học, đảm bảo khách quan, trung thực.
2. Chỉ tiêu:
– Triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực các hoạt động trên ở các khối lớp.
– 100% các lớp tích cực tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm.
– Kết quả cuối năm học:
+100% học sinh hoàn thành chương trình các môn học. Trong đó có 75 % hoàn thành ở mức 3 và 4
+ 100% đạt yêu cầu về năng lực và phẩm chất
+ Lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
– Tổ chức các câu lạc bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia các
cuộc giao lưu, cuộc thi trên mạng Enterrnet ở cấp tiểu học. Cụ thể:
Nội dung Số HS tham gia Số HS đạt giải
Số lượng Tỉ lệ% Trường Huyện Tỉnh( QG)
Toán trên mạng 260 43,8 90 15
Toán tuổi thơ 60 10,1 Có bài đăng trên báo TTT
Hùng biện Tiếng Anh
( Khối 4;5) 30 5,1 8 2
Chữ viết đúng và đẹp
( Khối 2;3;4;5) 444 100 50
TDTT 593 100 8 4 1
Giáo dục Stem
( Khối 3;4;5) 323 100 5
Biện pháp
a. Tổ chức thực hiện chương trình.
– Lớp 1: Môn Tiếng Việt thực hiện theo tài liệu Công nghệ giáo dục, các môn khác soạn bài thực hiện theo sách giáo khoa hiện hành ; các lớp 2,3,4,5, môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên – xã hội, Khoa học, Lịch sử – Địa lí, Mĩ thuật dạy học theo tài liệu Hướng dẫn học mô hình trường học mới VNEN, môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm 4 tiết /tuần với lớp 3,4,5 – 2 tiết/ tuần với lớp 1,2 ; các môn khác soạn bài thực hiện theo sách giáo khoa hiện hành.
– Thực hiện dạy học tích hợp nội dung bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục an toàn giao thông… thể hiện qua việc Điều chỉnh Tài liệu hướng dẫn học và nội dung của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
– Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, soạn bài, chuẩn bị điều kiện thực hiện áp dụng dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột với môn Tự nhiên- xã hội và môn Khoa học (Mỗi kì có 2 tiết dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột); mỗi lớp có ít nhất 1 giờ học/tháng ngoài không gian lớp học.
– Triển khai thực hiện dạy tiếng Anh theo chương trình mới 4 tiết/ tuần cho
100% học sinh lớp 3,4,5; Dạy tiếng Anh cho học sinh khối 1 và 2 với thời lượng 1-2 tiết/ tuần. Khai thác triệt để mạng internet để dạy tiếng Anh có hiệu quả ở cả 4 kĩ năng nghe – nói – đọc – viết.
– Triển khai hoạt động trải nghiệm theo tài liệu và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo định hướng thực hiện chương trình phổ thông mới.
b. Nâng cao hiệu quả đổi mới sinh hoạt chuyên môn
– Tổ chức cho giáo viên tập huấn cấp huyện, cấp trường đạt hiệu quả, tập trung vào 4 nội dung: Tổ chức, hoạt động và công cụ của Hội động tự quản; định hướng điều chỉnh Tài liệu hướng dẫn học, đánh giá học sinh theo Thông tư 22; ra đề theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng vào quá trình giáo dục đặc biệt ở hoạt động ứng dụng thực hành trong sách HDH, trong năm học tổ trải nghiệm sáng tạo.
– Triển khai và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tổ khối theo định kì 2 lần/tháng theo hướng nghiên cứu bài học. Ban giám hiệu, tổ chuyên môn tích cực dự giờ, dự các buổi sinh hoạt chuyên môn của các tổ khối để tham gia góp ý giúp giáo viên thực hiện tốt sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và vận dụng vào quá trình tổ chức lớp học được chủ động, sáng tạo cú hiệu quả; Tiếp tục kiểm tra đôn đốc việc sinh hoạt chuyên môn giáo viên các bộ môn ít giờ (Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) cấp huyện định kì 1 lần/tháng.
– Tổ chức học tập và trao đổi chuyên môn qua trang http://truonghocketnoi.edu.vn cho 100% giáo viên và cán bộ quản lí.
– Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm các chuyên đề:
+ Nâng cao năng lực của Hội tự quản.
+ Giáo viên với việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học và lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.
+ Nhà trường với việc huy động phụ huynh và cộng đồng tham gia vào quá
trình giáo dục,
+ Đổi mới đánh giá học sinh theo hướng áp dụng Thông tư 22.
+ Dạy tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục,
+ Rèn 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong dạy học tiếng Anh,
+ Phương pháp và điều kiện dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
+ Tổ chức tích cực các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.
c. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT.
– Đảm bảo hồ sơ chuyên môn theo qui định của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vụ Bản, đảm bảo theo dõi và đánh giá học sinh phù hợp với thực tiễn, thời gian và năng lực của giáo viên. Ban giám hiệu hướng dẫn cụ thể cách ghi các loại sổ, theo dõi, kiểm tra thường xuyên để kịp thời uốn nắn những thiếu sót giáo viên mắc phải.
– Thực hiện đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì theo đúng quy định. Quan tâm nâng cao năng lực đánh giá của giáo viên, tự đánh giá của học sinh và đánh giá của phụ huynh.
– Tổ chức khảo sát đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực cho 100% học sinh trong trường, đồng thời tham gia khảo sát cấp huyện, cấp tỉnh.
– Thực hiện bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên trường THCS.
d. Tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày.
– Có kế hoạch, thời khóa biểu dạy học cho các lớp đảm bảo thời lượng dạy học từ 36 – 40 tiết/tuần, không quá 7 giờ/ngày (420 phút) đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình chính khóa và thời gian cho hoạt động dạy kĩ năng sống và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Ban giám hiệu cùng các tổ chuyên môn xây dựng các câu lạc bộ. Tổ chức câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, học sinh, phụ huynh. Các câu lạc bộ có quy chế, nội dung phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, phù hợp với điều kiện của trường, địa phương.
– Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (trường, lớp, Đội, Sao) hướng vào phát triển thể chất, thẩm mĩ, năng lực và phẩm chất học sinh, gắn kết nhà trường với gia đình và cộng đồng.
Huy động phụ huynh, cộng đồng tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để tổ chức có hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày cùng các Câu lạc bộ theo quy định, hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục.
đ. Tổ chức tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tham gia giao lưu các câu lạc bộ: Viết chữ đúng và đẹp, Toán tuổi thơ, Violypic toán, Ngày hội Stem, Thể dục thể thao.
e. Xây dựng thư viện Tiên tiến, phát huy hiệu quả của các vườn trường để đưa một số tiết học chính khóa, đọc sách và hoạt động trải nghiệm ra ngoài lớp học nhằm gắn nội dung học với thực tiễn cuộc sống, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tự hình thành và phát triển kĩ năng sống, năng lực tự quản, tự phục vụ, chia sẻ và hợp tác…
IV. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục
1. Yêu cầu:
– Quán triệt và nâng cao nhận thức về đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015-2020.
– Nâng cao năng lực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới quản lí giáo dục.
2. Chỉ tiêu
– 100% cán bộ quản lí, giáo viên tích cực và chủ động học tập nâng cao năng lực dạy học và quản lí.
– 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên trong đó có 70% cán bộ, giáo viên xếp loại Tốt còn lại xếp loại Khá.
– Trường tổ chức tốt cuộc thi giáo viên dạy giỏi theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT : 100% giáo viên tự nguyện tham gia dự thi, 70% giáo viên xếp loại Tốt, 30% giáo viên xếp loại Khá; tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường theo Thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT 100% giáo viên chủ nhiệm tham gia, 80% giáo viên đạt loại Giỏi; 30% giáo viên xếp loại Khá. Phấn đấu có 1 giáo viên dự thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, tỉnh.
– Cuối năm học 100% cán bộ quản lý xếp loại xuất sắc, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: 70% giáo viên xếp loại xuất sắc, 30% giáo viên xếp loại khá.
3. Biện pháp
a. Cán bộ quản lí và giáo viên tích cực và chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập bồi dưỡng.
b. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đúng yêu cầu, nội dung và thời gian hoàn thành theo Thông tư 32/2011/TT- BGD&ĐT và kế hoạch số 1197/KH- SGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo thiết thực và hiệu quả gắn với việc nâng cao chất lượng dạy học, năng lực tổ chức và quản lí, năng lực triển khai thực hiện các hoạt động thí điểm hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới.
c. Đổi mới hình thức học tập trao đổi chuyên môn bằng việc tích cực tham gia học tập trao đổi trên internet. Hàng tháng, mỗi cán bộ, giáo viên đều có ít nhất một sản phẩm gửi qua trang http://truonghocketnoi.edu.vn; ứng dụng để kết nối nhà trường và gia đình qua trang mạng này.
d. Tạo điều kiện để giáo viên tích cực chủ động tham dự các lớp học nâng cao trình độ lên Đại học sư phạm, tạo điều kiện cho 2 giáo viên đang học lớp ĐHSP tại chức, 3 giáo viên học chứng chỉ Tâm lý học sinh tiểu học.
đ. Tăng cường dành kinh phí từ nhiều nguồn để mua sắm tài liệu học tập bồi dưỡng, thiết bị văn phòng, nối mạng internet đảm bảo cho mọi cán bộ, giáo viên có điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật thông tin, tìm kiếm tư liệu phục vụ học tập và giảng dạy.
e. Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng, đánh giáo giáo viên theo Thông tư 14
V. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; trường xanh, sạch, đẹp, an toàn
1. Yêu cầu
Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, gắn với tiêu trí số 5 về trường học của xã Nông thôn mới. Bổ sung và đầu tư các trang thiết bị dạy học hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả của trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 và trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
2. Chỉ tiêu
– Có 3 phòng học có thiết bị hiện đại: máy chiếu hoặc màn hình tivi .
– 100% các phòng học và phòng chức năng có kết nối enternet.
3. Biện pháp
a. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng khắp về nội dung và ý nghĩa của trường đạt chuẩn, trường xanh sạch đẹp an toàn.
b. Tổ chức và đội ngũ theo quy định của trường đạt chuẩn, đảm bảo biên chế theo Thông tư liên tịch số 16 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ để tiến hành triển khai dạy học 2 buổi trong ngày; phân công hợp lí để giải quyết khó khăn về đội ngũ cho những giáo viên cao tuổi, giáo viên có con nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
c. Nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, như tuyên truyền vận động, phối hợp các lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục, huy động sự giúp đỡ, đóng góp và tài trợ nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục lành mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục.
d. Tiếp tục tham mưu các cấp bổ sung tăng cường về cơ sở vật chất, đặc biệt là các trang thiết bị dạy học hiện đại.
VI. Công tác kiểm định chất lượng:
1. Yêu cầu:
Cán bộ giáo viên nhà trường hiểu nội dung công tác kiểm định chất lượng của trường tiểu học
2. Chỉ tiêu: Tự đánh giá được mức độ đạt được của nhà trường.
3. Biện pháp:
– Có cán bộ quản lý phụ trách công tác kiểm định tự đánh giá của trường.
– Tập huấn cho cán bộ giáo viên nắm những qui định của công tác
kiểm định chất lượng.
– Tuyên truyền về ý nghĩa của công tác kiểm định từ đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
VII. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí
1. Yêu cầu
– Quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015-2020 và các chương trình thực hiện Nghị quyết. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
– Công tác quản lí phải thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước và ngành, đảm bảo quản lí toàn diện mọi mặt công tác làm cho mọi hoạt động giáo dục phát triển đúng hướng. Tích cực tổ chức các hoạt động nhằm chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Vừa phát huy tính năng động tự chủ sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời thực hiện tốt dân chủ – kỉ cương – tình thương – trách nhiệm.
– Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận thông tin, thống kê, báo cáo.
Hàng ngày Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng vào hòm thư của nhà trường để tiếp nhận thông tin, báo cáo kịp thời.
2. Chỉ tiêu
– 100% cán bộ quản lí đủ trình độ năng lực công tác, chấp hành tốt các quy định, năng động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3. Biện pháp
a. Triển khai xây dựng kế hoạch nhà trường, cá nhân, tổ khối… đảm bảo vừa thực hiện đúng văn bản của nhà nước và ngành vừa phù hợp thực tế với tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất; định kì đánh giá việc thực hiện kế hoạch, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho sát thực tế.
b. Trường xác định đúng điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị để tập trung thúc đẩy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu. Rà soát và xác định đúng điểm yếu của của từng cá nhân, tìm hiểu và xác định đúng nguyên nhân để có kế hoạch khắc phục hạn chế điểm yếu.
c. Thực hiện tốt các quy định về kế hoạch dạy học, quản lí giáo viên, học sinh, đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo kỉ cương nề nếp, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
d. Tập trung chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tăng cường chia sẻ, hỗ trợ giáo viên về tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới, tham gia học tập trên truonghọcketnoi. Dành kinh phí kịp thời mua sắm máy văn phòng, kết nối mạng internet, phòng học tiếng Anh, phòng tin học…
e. Tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể thiết thực, thực hiện tốt cuộc vận động nói không với tiêu cực và “bệnh thành tích”, đảm bảo đánh giá đúng, công khai, dân chủ.
f. Thực hiện tốt việc kiểm tra nội bộ của trường theo tinh thần Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường tăng cường kiểm tra nội bộ theo quy định với 2 hình thức báo trước và đột xuất.
g. Quản lí tài chính, tài sản chặt chẽ theo đúng quy định đảm bảo minh bạch và sử dụng có hiệu quả, phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn tài sản…
h. Triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục nhằm gắn kết nhà trường với cộng đồng, huy động sự tham gia của cộng đồng vào quá trình giáo dục.
i.Thực hiện tốt công tác Thi đua khen thưởng nhằm động viên thúc đẩy phong trào.
k. Thực hiện cập nhật email hàng ngày, báo cáo, thống kê kịp thời chính xác.
* Kết quả chung cuối năm học: Trường xếp loại Tiên tiến Xuất sắc.
Trên đây là một số chỉ tiêu, biện pháp trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Những chỉ tiêu thi đua, những giải pháp và điều kiện là căn cứ để thực hiện, để phấn đấu. Nhà trường đề nghị các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ khối mình được phân công phụ trách để xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, cùng với nhà trường quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Tất cả các thành viên trong trường phải có trách nhiệm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất đảm bảo dân chủ, ký cương trường học quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Nơi nhận                                                                                                        Hiệu trưởng
– Phòng GD&ĐT Vụ Bản (để báo cáo)                                                          (Đã kí)
– UBND xã (để báo cáo)                                                                           Pham Thị Thu Hà
– Các tổ chuyên môn, văn phòng (để thực hiện)
– Lưu nhà trường.

                                                         KẾ HOẠCH CÁC THÁNG TRONG NĂM HỌC 2018-2019
Tháng8/ 2018

– Tập huấn cán bộ quản lí giáo dục tiểu học
– Tập huấn chuyên môn giáo viên.
– 01/8 tổ chức dạy ôn tập kiến thức cho những học sinh có nguyện vọng.
– 28/ 8 tựu trường chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
Tháng 9/ 2018

– Tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2018 – 2019 và đón cờ đơn vị dẫn đầu khối thi đua, của UBND tỉnh tặng.
– Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;
Kế hoạch kểm tra nội bộ.
– Kiểm tra tình hình đầu năm học. Hồ sơ giáo viên, dụng cụ học tập của học sinh và các công cụ của HĐTQ ở các lớp học; các dụng cụ dạy học ở các phòng dạy môn chuyên.
– Tổ chức Hội nghị CBCCVC, đăng ký thi đua. Các bộ phận xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể.
– Báo cáo số liệu đầu năm học (mẫu Sở và EQMS). Nhập dữ liệu, xử lí, thống kế số liệu PCGDTH cấp xã, huyện.
– Kiện toàn HDĐG, phân công chuẩn bị hồ sơ trường đón đoàn kiểm định chất lượng.
– Họp PHHS đầu năm học.
– Thành lập các Câu lạc bộ.

Tháng 10/ 2018

– Phát động hội giảng, hội học chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.
– Chuẩn bị hồ sơ trường đón các đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng.
– Phát động phong trào: tự làm đồ dùng nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ hoạt động giáo dục.
– Thi Toán trên mạng theo lịch của Ban tổ chức Violympic
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tháng 11/2018

– Đón đoàn kiểm tra PCGDTH đúng độ tuổi
– Tổ chức hội thi “ Giáo viên giỏi” cấp trường
– Tổ chức hoạt động ngoài giờ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam.
– Thi Toán trên mạng theo lịch của Ban tổ chức Violympic
– Chuẩn bị hồ sơ trường đón các đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tháng 12/2018

– Kiểm kê tài sản cuối năm 2018.
– Tổ chức thi hùng biện Tiếng Anh lớp 5 cấp trường, cấp huyện.
– Tổ chức hội thi “ Giáo viên chủ nhiệm giỏi” cấp trường
– Đón đoàn kiểm tra kiểm định chất lượng.
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

Tháng 1/2019

– Kiểm tra định kì cuối học kì I. Kết thúc học kì I vào ngày 8/1/2019 Báo cáo thống kê cuối kì I.
– Tổ chức Ngày hội Stem cấp trường.
– Thi hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh (nếu có)
– Thi Toán trên mạng theo lịch của Ban tổ chức Violympic.
– Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác dạy và học trong học kỳ 1.
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tháng 2/2019

– Tổ chức hoạt động ngoài giờ tìm hiểu về ngày ngày 3/2
– Nghỉ Tết Nguyên đán,
– Tổ chức hội thảo chuyên đề: Bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tháng 3/2019

– Liên hoan phát triển năng lực học sinh với chủ đề “Nhà trường, gia đình – cộng đồng” cấp Tỉnh (nếu có)
– Tổ chức hoạt động ngoài giờ tìm hiểu về ngày ngày 8/3; 26/3
– Thi Toán trên mạng theo lịch của Ban tổ chức Violympic
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tháng 4/2019

– Khảo sát chất lượng cuối năm theo hướng phát triển năng lực
– Chọn bài dự thi chữ đẹp cấp huyện,
– Tổ chức hoạt động ngoài giờ tìm hiểu về ngày ngày 30/4 và 1/5
– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
Tháng 5/2019

– Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
– Kết thúc học kì II ngày 20/5/2019.
– Kết thúc năm học, nộp báo cáo năm học. Bình xét thi đua…
– Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5, bàn giao chất lượng.
– Tổ chức đánh giá giáo viên, tổ chức để giáo viên tham gia đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
– Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.
Tháng 6/2019

– Giáo viên, học sinh nghỉ hè.
– Phân công trực hè, kiện toàn Đội phòng chống lụt bão.
Tháng 7/2019

– Giáo viên, học sinh nghỉ hè.
– Tham mưu chuẩn bị kế hoạch cho năm học 2019-2020.

Các tin liên quan